Sąd Najwyższy: roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu nie przedawnia się

Zgodnie z najnowszym orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie III CZP 101/12 roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu nie ulega przedawnieniu.

Zgodnie z art. 117 k.c. z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Co do zasady uznaje się więc, że przedawnieniu ulegają wszystkie roszczenia majątkowe.

Mimo tak sformułowanego przepisu orzecznictwo Sądu Najwyższego dopuszcza możliwość wyłączenia przedawnienia także w przypadkach nie wskazanych wprost w ustawie. Związane jest to najczęściej z określoną sytuacją podmiotu wobec rzeczy, np. roszczenie posiadacza o wykup działki (art.231 §1 kc) czy roszczenie właściciela o ustanowienie drogi koniecznej (art.145 kc).

Roszczeniem nieulegającym przedawnieniu jest również roszczenie o ustanowienie służebności drogi koniecznej. Jego istota bowiem wynika z własności i jest związana z koniecznością zapewnienia właścicielowi dostępu do nieruchomości.

Podobna według Sądu Najwyższego  jest sytuacja przedsiębiorcy występującego o ustanowenie służebności przesyłu. W związku z czym również to roszczenie nie będzie ulegało przedawnieniu. Na uzasadnienie tego orzeczenia trzeba będzie jeszcze poczekać.