Czym sie zajmujemy?

Aktualnie pracujemy nad:

- zmianą regulacji dotyczących fotoradarów oraz poprawą stanu polskich dróg

- zachęceniem do zwiększonej liczby nasadzeń drzew poprzez liberalizację restrykcyjnych ograniczeń związanych z ich wycinką oraz dysponowaniem własnością- nowelizacją ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody: art.86 ust. 6 pkt 4, art. 85 ust.3, art. 89 ust. 1.

- gruntowną nowelizacją przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane w szczególności dotycząca kwestii:  pozwoleń na budowę, świadectw energetycznych, wymaganych uprawnień itd.

- zwiększeniem ochrony właścicieli lokali w kwestii wypowiadania umów -zmiana przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego w zakresie

- wykreśleniem gry w pokera z katalogu gier hazardowych- zmiana ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych celem

- szukaniem rozwiązań dla bieżących problemów np. ACTA, wyższe składki ZUS, nowa akcyza na węgiel, GMO.

- ochrona środowiska-ograniczenie uznaniowości organu administracyjnego przy nakładaniu obowiązku przedstawiania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wynikającej z ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

- prawo pracy- liberalizacja przepisów prawa pracy dla pracodawców w celu poprawy warunków oraz ilości zatrudnienia poprzez zmiany m.in. w ustawach kodeks pracy oraz ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracodawcy