Przyjazny spadek

W dniu 18 października 2015 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego (Dz. U.  z 1963 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Powyższe zmiany dotyczą  prawa spadkowego.

Oświadczenie o przyjęciu bądź o odrzuceniu spadku może być złożone w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. W świetle znowelizowanego art. 1015 § 2 Kodeksu cywilnego  (dalej: KC)  brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym w § 1 jest jednoznaczny z Czytaj dalej

Zdrowsza szkoła, zdrowsze dziecko?

W dniu 1 września 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r.,  Nr 171, poz. 1225 z późn. zm. ).

źródło obrazka: http://www.austria.info

Znowelizowana ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia (zwana dalej: ustawą) w art. 1 ust 3 stanowi, iż uregulowane zostały zasady sprzedaży, reklamy i promocji środków spożywczych, wymagania w zakresie żywienia dzieci i młodzieży w ramach żywienia zbiorowego – w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, a także w placówkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 pkt 3, 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o  systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2), zwanych dalej „jednostkami systemu oświaty”.

W świetle art. 52c ust  1 ustawy w jednostkach systemu oświaty można sprzedawać wyłącznie środki spożywcze, które zostały objęte grupami środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w tych jednostkach określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 6 pkt 1. Natomiast  w ramach żywienia zbiorowego dzieciom i młodzieży stosowane mogą być wyłącznie środki spożywcze, które spełniają wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 6 pkt 2 (art. 52 c ust 1 pkt 2 ustawy).

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w art. 52 ust. 2, stanowi, iż w jednostkach systemu oświaty zabrania się reklamy oraz promocji polegającej na prowadzeniu działalności zachęcającej do nabywania środków spożywczych innych niż objęte grupami środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w tych jednostkach określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 6 pkt 1 oraz niespełniających wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 6 pkt 2.

            Szczegółową listę produktów dopuszczonych do sprzedaży lub stosowania w ramach żywienia zbiorowego w oparciu o przepisy wydane na podstawie ust. 6, w porozumieniu z radą rodziców, ustala dyrektor przedszkola. W przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – także osoba kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego albo dyrektor szkoły lub dyrektor placówki zobowiązany jest do porozumienia z radą rodziców w ww. kwestii. Natomiast w jednostkach systemu oświaty, w których nie funkcjonuje rada rodziców, listę produktów, o której mowa w wyżej, może ustalić dyrektor przedszkola, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – także osoba kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego albo dyrektor szkoły lub dyrektor placówki, o której mowa w art. 2 pkt 3, 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (art. 52 c ust. 3 i 4 ustawy).

W sytuacji gdy, podmiot prowadzący sprzedaż środków spożywczych lub działalność w zakresie zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży,  narusza przepisy art. 52 c ust. 1–4, dyrektor przedszkola, (a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – również osoba kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego, dyrektor szkoły oraz dyrektor placówki, o której mowa w art. 2 pkt 3, 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) jest uprawniony do rozwiązania umowy, bez zachowania terminu wypowiedzenia oraz bez odszkodowania (art. 52 c ust. 5 ustawy).

Grupa środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagania, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty (uwzględniając normy żywienia dzieci i młodzieży jak również mając na względzie wartości odżywcze i zdrowotne środków spożywczych), zostaną określone w drodze rozporządzenia przez Ministra właściwego do spraw zdrowia.

W art. 103 ust.  1 pkt 8 znowelizowanej ustawy, określone zostały sankcje związane z nieprzestrzeganiem powyższych przepisów.  Kara pieniężna została określona w wysokości do trzydziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający (…). W świetle art. 104 ustawy, kary pieniężne wymierzane są w drodze decyzji przez właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.  W ramach prowadzonej działalności nie wolno sprzedawać w jednostce systemu oświaty środków spożywczych inne aniżeli tych, które zostały objęte grupami środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 52c ust. 6 pkt 1. Ponadto w ramach prowadzonej działalności niemożliwa jest reklama bądź promocja w jednostce systemu oświaty środków spożywczych  innych aniżeli objęte grupami środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 52c ust. 6 pkt 1 lub niespełniające wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 52c ust. 6 pkt 2.   Osoba prowadząca działalność w zakresie zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży w jednostce systemu oświaty w ramach żywienia zbiorowego powinna stosować  środki spożywcze odpowiadające wymaganiom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 52c ust.

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia reguluje bardzo istotne kwestie dot. żywienia dzieci. Jednakże należy pamiętać, że dziecko przebywa w szkole kilka godzin. Czy zatem rodzice również będą stosowali prawidłową dietę dla swoich dzieci?

 

Aleksandra Sobańska

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061711225

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910950425

Bezpieczeństwo dzieci oglądających telewizję

Często zdarza się, iż rodzice bądź inne osoby opiekujące się dziećmi, sadzają  je przed telewizorem. Warto zastanowić się czy dzieci oglądające telewizję są wystarczająco zabezpieczone przed treściami mogącymi mieć zły wpływ na ich rozwój psychiczny.

W celu ochrony dzieci przed niekorzystnymi treściami znajdującymi się w audycjach telewizyjnych, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (dalej: KRRiT) określiła w drodze rozporządzeń zasady ochrony małoletnich. Czytaj dalej