Przyjazny spadek

W dniu 18 października 2015 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego (Dz. U.  z 1963 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Powyższe zmiany dotyczą  prawa spadkowego.

Oświadczenie o przyjęciu bądź o odrzuceniu spadku może być złożone w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. W świetle znowelizowanego art. 1015 § 2 Kodeksu cywilnego  (dalej: KC)  brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym w § 1 jest jednoznaczny z Czytaj dalej

Zdrowsza szkoła, zdrowsze dziecko?

W dniu 1 września 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r.,  Nr 171, poz. 1225 z późn. zm. ).

źródło obrazka: http://www.austria.info

Znowelizowana ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia (zwana dalej: ustawą) w art. 1 ust 3 stanowi, iż uregulowane zostały zasady sprzedaży, reklamy i promocji środków spożywczych, wymagania w zakresie żywienia dzieci i młodzieży w ramach żywienia zbiorowego – w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, a także w placówkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 pkt 3, 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o  systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2), zwanych dalej „jednostkami systemu oświaty”.

W świetle art. 52c ust  1 ustawy w jednostkach systemu oświaty można sprzedawać wyłącznie środki spożywcze, które zostały objęte grupami środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w tych jednostkach określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 6 pkt 1. Natomiast  w ramach żywienia zbiorowego dzieciom i młodzieży stosowane mogą być wyłącznie środki spożywcze, które spełniają wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 6 pkt 2 (art. 52 c ust 1 pkt 2 ustawy).

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w art. 52 ust. 2, stanowi, iż w jednostkach systemu oświaty zabrania się reklamy oraz promocji polegającej na prowadzeniu działalności zachęcającej do nabywania środków spożywczych innych niż objęte grupami środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w tych jednostkach określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 6 pkt 1 oraz niespełniających wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 6 pkt 2.

            Szczegółową listę produktów dopuszczonych do sprzedaży lub stosowania w ramach żywienia zbiorowego w oparciu o przepisy wydane na podstawie ust. 6, w porozumieniu z radą rodziców, ustala dyrektor przedszkola. W przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – także osoba kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego albo dyrektor szkoły lub dyrektor placówki zobowiązany jest do porozumienia z radą rodziców w ww. kwestii. Natomiast w jednostkach systemu oświaty, w których nie funkcjonuje rada rodziców, listę produktów, o której mowa w wyżej, może ustalić dyrektor przedszkola, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – także osoba kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego albo dyrektor szkoły lub dyrektor placówki, o której mowa w art. 2 pkt 3, 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (art. 52 c ust. 3 i 4 ustawy).

W sytuacji gdy, podmiot prowadzący sprzedaż środków spożywczych lub działalność w zakresie zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży,  narusza przepisy art. 52 c ust. 1–4, dyrektor przedszkola, (a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – również osoba kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego, dyrektor szkoły oraz dyrektor placówki, o której mowa w art. 2 pkt 3, 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) jest uprawniony do rozwiązania umowy, bez zachowania terminu wypowiedzenia oraz bez odszkodowania (art. 52 c ust. 5 ustawy).

Grupa środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagania, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty (uwzględniając normy żywienia dzieci i młodzieży jak również mając na względzie wartości odżywcze i zdrowotne środków spożywczych), zostaną określone w drodze rozporządzenia przez Ministra właściwego do spraw zdrowia.

W art. 103 ust.  1 pkt 8 znowelizowanej ustawy, określone zostały sankcje związane z nieprzestrzeganiem powyższych przepisów.  Kara pieniężna została określona w wysokości do trzydziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający (…). W świetle art. 104 ustawy, kary pieniężne wymierzane są w drodze decyzji przez właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.  W ramach prowadzonej działalności nie wolno sprzedawać w jednostce systemu oświaty środków spożywczych inne aniżeli tych, które zostały objęte grupami środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 52c ust. 6 pkt 1. Ponadto w ramach prowadzonej działalności niemożliwa jest reklama bądź promocja w jednostce systemu oświaty środków spożywczych  innych aniżeli objęte grupami środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 52c ust. 6 pkt 1 lub niespełniające wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 52c ust. 6 pkt 2.   Osoba prowadząca działalność w zakresie zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży w jednostce systemu oświaty w ramach żywienia zbiorowego powinna stosować  środki spożywcze odpowiadające wymaganiom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 52c ust.

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia reguluje bardzo istotne kwestie dot. żywienia dzieci. Jednakże należy pamiętać, że dziecko przebywa w szkole kilka godzin. Czy zatem rodzice również będą stosowali prawidłową dietę dla swoich dzieci?

 

Aleksandra Sobańska

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061711225

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910950425

TAK czy NIE? Czyli pytania na referendum

Zgodnie z zarządzeniem prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego, w niedzielę (6 września) odbędzie się referendum, w którym Polacy będą mogli odpowiedzieć „Tak” lub „Nie” na następujące pytania:

1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?

2. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? Czytaj dalej