Interpelacja w sprawie dopalaczy

Pan

Radosław Sikorski

Marszałek Sejmu RP

 

Szanowny Panie Marszałku!

Na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (MP z 2002 r. Nr 23, poz. 398 ze zm.), kieruję do  Ministra Zdrowia- Pana Bartosza Arłukowicza interpelację w sprawie dopalaczy.

Dopalacze wprowadzono do obrotu jako „produkty kolekcjonerskie, nie nadające się do spożycia”. W związku z czym nie podlegały one z czysto formalnego punktu widzenia kontroli Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. Substancje w nich zawarte nie znajdowały się na liście środków zakazanych więc teoretycznie mogły być sprzedawane w legalnie działających sklepach.

W związku z bezsprzeczną szkodliwością dopalaczy zarówno dla życia jak i zdrowia w październiku 2010r. Główny Inspektorat Sanitarny przeprowadził akcję w ramach której zamknięto ponad 1300 sklepów z dopalaczami.

Rezultatem powyższych działań było uchwalenie w ekspresowym tempie ustawy z 8 października 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1396) mającej służyć w walce z tym groźnym zjawiskiem społecznym.

Nowelizacja dodała  do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii rozdział 6a zatytułowany „Kara pieniężna”. Przepis rozpoczynający ten rozdział (art. 52a ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii) ma następujące brzmienie: „Kto wytwarza lub wprowadza do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środek zastępczy, podlega karze pieniężnej w wysokości od 20 000 zł do 1 000 000 zł”.

Karę pieniężną, o której mowa powyżej, wymierza, w drodze decyzji, właściwy państwowy inspektor sanitarny. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Nadanie decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności sprawia, że wywołuje ona skutki prawne od chwili nadania jej rygoru i stanowi tytuł egzekucyjny. Możliwe jest także zastosowanie środków przymusu w celu wyegzekwowania wykonania decyzji. W przypadku nieuiszczenia tych kwot na rachunek powiatowej stacji zostanie wydany tytuł wykonawczy i postanowienie o nałożeniu grzywny, które jest kierowane do Urzędu Skarbowego.

Z powyższych zapisów wynika, że ustawodawca wprowadził nowy typ czynu karalnego i przewidział za jego popełnienie stosunkowo wysokie zagrożenie karą majątkową. Jednocześnie wyłączył ustalanie odpowiedzialności karnej za ten czyn na drodze przewidzianej w procedurze karnej, poddając ustalenie odpowiedzialności i wymierzenie kary władzy administracyjnej. Postępowanie ma się toczyć według przepisów działu III ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).

Obecnie sprzedaż dopalaczy mimo licznych ograniczeń i zakazów nadal jest prowadzona. Dzieje się tak zapewne z uwagi na ogromne zyski jakie przynosi handel dopalaczami.

Najczęściej firmy które zajmują się ich dystrybucją zakładane są na ludzi nie posiadających żadnego majątku, tzw. „słupy”. Pomimo nakładaniu nawet wysokich kar (rzędu nawet  200.000-300.000 zł) i opatrywaniu decyzji rygorem natychmiastowej wykonalności, taki rygor jest praktycznie bezskuteczny. Organy bowiem nie mają z kogo ściągać nałożonych kar. Firmy zajmujące się sprzedażą nie posiadają zazwyczaj żadnego majątku- działają głównie w Internecie. Również osoby, które oficjalnie figurują w rejestrach nie są wypłacalne. Ewentualne zyski ze sprzedaży są wyprowadzane z firmy bądź w ogólne nie zostają wykazywane.

Tym samym, nałożony rygor natychmiastowej wykonalności jest praktycznie bezcelowy i nie spełnia swojej roli.

Ponadto procedura administracyjna przewiduje prawo do odwołania się od takiej decyzji do organu II instancji, a następnie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Procedura ta jest długotrwała, a kara pieniężna i tak nie zostaje uiszczona.

W efekcie nikt nie jest ukarany i nikt nie ponosi odpowiedzialności.

Przedstawiając zwięzłą ocenę funkcjonowania omawianej sytuacji prawnej, uprzejmie proszę o odpowiedź na pytania:

  1. Jaki stosunek ma Ministerstwo odnośnie przedstawionego problemu?
  2. Czy Ministerstwo podejmie kroki mające na celu wyeliminowanie obecnych niezgodności z prawem?
  3. Jakie kroki planuje Pan podjąć w celu zapobiegania opisanych stanów faktycznych w przyszłości?
  4. Jakie kroki, w tym także legislacyjne, zamierza podjąć Ministerstwo  Zdrowia w celu eliminacji opisanych stanów faktycznych i prawnych?

 

 

 

Podziel sie artykułem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>