Wymagania lokalowe żłobków i klubów dziecięcych

W dniu 14 lipca 2014 r. weszło w życie nowe

źródło: zlobekciechanow.pl

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r.  w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r., poz. 925; dalej: rozporządzenie).

Zapisy rozporządzenia zostały określone na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 1457; dalej: ustawa). Artykuł 25 ustawy stanowi, iż żłobek oraz klub dziecięcy mogą być prowadzone w lokalu, który spełnia wymagania lokalowe i sanitarne zawarte w przepisach wydanych na podstawie ust. 3 (art. 25 ust. 1). Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1, potwierdza się pozytywną opinią komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz pozytywną opinią właściwego państwowego inspektora sanitarnego (art. 25 ust. 2 ustawy). Minister właściwy do spraw rodziny, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, wymagania lokalowe i sanitarne jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, uwzględniając konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości opieki sprawowanej nad dziećmi i warunków ochrony przeciwpożarowej oraz liczbę dzieci, nad którymi sprawowana jest opieka.

            Rozporządzenie, o którym mowa, jest obszerniejszą wersją poprzedzającego go rozporządzenia z 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2011 r., Nr 69, poz. 367). Nowe rozporządzenie, tj. z 2014 r., w sposób szczegółowy określa wymagania lokalowe i sanitarne, jakie musi spełniać lokal, w którym można prowadzić żłobek bądź klub dziecięcy.

W świetle § 1 ust. 1 rozporządzenia lokal, w którym ma być prowadzony żłobek bądź klub dziecięcy, powinien znajdować się w budynku bądź jego części spełniających wymagania, które zostały określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZLH bądź wymagania uzgodnione z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, w trybie określonym w tych przepisach.

            Rozporządzenie w § 2 stanowi o warunkach i wyposażeniu lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek bądź klub dziecięcy, a mianowicie o powierzchni pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci (z uwzględnieniem czasu pobytu dziecka w żłobku bądź klubie dziecięcym), wysokości ww. pomieszczeń, podłogach i ścianach w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (§ 2 ust. 1-4 rozporządzenia).

W żłobkach i klubach dziecięcych pościel oraz leżaki mają być wyraźnie oznakowane, przypisane do konkretnego dziecka, a także winny być przechowywane w taki sposób, aby zapobiec przenoszeniu się zakażeń (§ 2 ust. 5 rozporządzenia).

Rozporządzenie w § 2 ust. 9 szczegółowo określa zapewnienie dostępu do węzła sanitarnego z ciepłą bieżącą wodą do utrzymania higieny osobistej dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych, tzn. liczbę oraz umiejscowienie misek ustępowych i umywalek, zapewnienie brodzika z natryskiem, centralnej regulacji mieszania ciepłej wody w urządzeniach sanitarnych oraz zapewnieniu dostatecznej ilości mydła w płynie, jednorazowych ręczników i środków do pielęgnacji dzieci.

Ponadto rozporządzenie m.in. zapewnia w wyposażeniu lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek bądź klub dziecięcy, stanowisko do przewijania dzieci, liczbę nocników odpowiadającą liczbie dzieci, których poziom rozwoju umożliwia korzystanie przez nie nocnika, zapewnia m.in. możliwość otwierania w pomieszczeniu niewyposażonym w wentylację mechaniczną bądź klimatyzację co najmniej 50% powierzchni okien. Rozporządzenie reguluje w § 2 pkt 19 także, iż pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci mają być wietrzone w ciągu dnia co najmniej 4 razy przez co najmniej 10 minut, jeśli nie są wentylowane poprzez instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej bądź klimatyzowane.

Przepisy rozporządzenia nie mają zastosowania do żłobków bądź klubów dziecięcych, które zostały utworzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, bowiem zastosowanie w ww. przypadku znajdą przepisy dotychczasowe (§ 5 ust. 1 rozporządzenia). Podobnie będzie w sytuacji, gdy podmiot który zamierza prowadzić żłobek bądź klub dziecięcy, wystąpił o opinię komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej albo opinie właściwego państwowego inspektora sanitarnego (w myśl art. 25 ustawy) przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Aleksandra Sobańska

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001457

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000925

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110690367

Podziel sie artykułem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>