Wycieczki rowerowe w świetle … prawa

Nadszedł czas wakacji.  Może warto byłoby wybrać się na wycieczkę rowerową? Każdy z nas wie jak wygląda rower, jednakże nie każdy wie jak kwestia roweru została uregulowana w aktach prawnych.

Na początku należałoby zadać sobie pytanie co to jest rower? Otóż zgodnie z art. 2 pkt 47 ustawy Prawo o ruchu drogowym (jt. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) rowerem jest pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem. Rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h.

Natomiast w świetle art. 1 pkt l) Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 zał. z późn. zm.) rowerem jest  każdy pojazd mający co najmniej dwa koła, napędzany wyłącznie siłą mięśni osób znajdujących się na tym pojeździe, w szczególności za pomocą pedałów lub ręcznej korby.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 951 z późn. zm.) w § 53 ust.  1 stanowi, iż rower  oraz wózek rowerowy powinny mieć następujące wyposażenie:  z przodu – co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej, natomiast  z tyłu – co najmniej  jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej  jedno światło pozycyjne barwy czerwonej. Ponadto rower powinien być wyposażony

w światła, o których mowa w ust. 3 pkt 3 (to jest dwa przednie i dwa tylne światła kierunkowskazu, barwy żółtej samochodowej; odległość między światłami nie może być mniejsza niż 240 mm dla świateł przednich i 180 mm dla świateł tylnych, przy czym powinna być zachowana minimalna odległość 100 mm od światła mijania; w przypadku motoroweru, w którym konstrukcja uniemożliwia uzyskanie tych odległości, dopuszcza się dla świateł przednich odległość między światłami nie mniejszą niż 150 mm, a odległość między tylnymi światłami nie mniejszą niż 100 mm ), w przypadku gdy konstrukcja roweru lub wózka  rowerowego uniemożliwia kierującemu sygnalizowanie przez wyciągnięcie ręki zamiaru zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu.

Ponadto rower powinien mieć  przynajmniej jeden skutecznie działający hamulec oraz być wyposażony  w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku. W sytuacji, gdy na wycieczkę rowerową z przyczepą lub wózkiem rowerowym, wówczas powinniśmy pamiętać, iż zarówno przyczepa jak i wózek rowerowy winny mieć dyszel wyposażony w urządzenie sprzęgowe uniemożliwiające przewrócenie się przyczepy w przypadku przewrócenia się roweru Powyższy przepis nie ma zastosowania do  przyczepy jednokołowej (art. 53 ust. 5 pkt 1b ww. rozporządzenia).

Warto wiedzieć, iż wózek rowerowy to pojazd o szerokości powyżej 0,9 m przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; wózek rowerowy może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h (art. 2 ust. 47a ustawy Prawo o ruchu drogowym).

Ustawa  o kierujących pojazdami (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 600) w art. 7 ust. 1 pkt 2 stanowi, iż dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem i wózkiem rowerowym – jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat.

Minimalny wiek do kierowania rowerem wynosi 10 lat, a rowerem wieloosobowym, rowerem lub wózkiem rowerowym przewożących inną osobę – 17 lat. Minimalny wiek określony został w art.8 pkt 10 i 11 ustawy  o kierujących pojazdami.

Jeśli będziemy chcieli jechać na wycieczkę rowerową razem z dzieckiem, musimy pamiętać, że w świetle art. 33 ust 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.

W świetle art. 63 ust. 3 pkt 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym dopuszczalny jest przewóz dzieci w przyczepie przystosowanej konstrukcyjnie do przewozu osób, ciągniętej przez rower lub wózek rowerowy.

W przypadku gdy wybierzemy się na wycieczkę rowerową ze znajomymi, warto wiedzieć, iż w świetle art. 32  ust.. 1 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym , liczba rowerów lub wózków rowerowych  jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać 15.

Natomiast odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż (…) 200 m dla kolumn jadących rowerem lub wózkiem rowerowym (art. 32 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym). Jednakże musimy pamiętać, iż jazda w kolumnie nie zwalnia kierującego pojazdem od przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego (art. 32 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym).

Artykuł 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym stanowi, iż kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem , korzystając z drogi dla rowerów  i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym (ust. 1).  Kierujący rowerem może zatrzymać się w śluzie rowerowej obok innych rowerzystów. Jest obowiązany opuścić ją, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku i zająć miejsce na jezdni zgodnie z odpowiednio art. 33 ust. 1 lub art. 16 ust. 4 i 5 (ust. 1 a ww. ustawy).

Warto wiedzieć , iż droga dla rowerów oznacza drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (art. 2 pkt 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym), a  pas ruchu dla rowerów  to nic innego jak część jezdni przeznaczona do ruchu rowerów w jednym kierunku, która jest oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi(art. 2 pkt 5a ustawy Prawo o ruchu drogowym). Natomiast śluzą rowerową jest część jezdni na wlocie skrzyżowania na całej szerokości jezdni lub wybranego pasa ruchu przeznaczona do zatrzymania rowerów w celu zmiany kierunku jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi (art. 2 ust. 5b ustawy prawo o ruchu drogowym).

Osoby wybierające się na wycieczkę rowerową, powinny pamiętać, iż w świetle art. 33 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym, kierującemu rowerem (…) zabrania się:  jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem ust. 3a;  jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach oraz  zabrania się czepiania pojazdów. W wyjątkowych przypadkach, dopuszczalna jest jazda po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego (art. 33 ust. 3a ustawy Prawo o ruchu drogowym).

Natomiast korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem  jest dozwolone wyjątkowo, gdy:  opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;   szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;   warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem ust. 6 (art. 33 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym).

Jadąc rowerem po chodnikach lub drogach dla pieszych, zobowiązani jesteśmy jechać powoli oraz musimy zachować szczególną ostrożność, a także  ustępować miejsca pieszym. W przypadku gdy chcemy wycieczkę rowerową spędzić jadąc jezdnią wówczas możemy jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych w przepisach art. 11 ust. 1-3, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10 (art. 33 ust. 5-7 ustawy Prawo o ruchu drogowym).

Ponadto,  w świetle art. 16 ustawy Prawo o ruchu drogowym, należy pamiętać, iż obowiązuje nas ruch prawostronny. Na mocy ww. ustawy zobowiązani jesteśmy poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych. Będąc na skrzyżowaniu oraz bezpośrednio przed nim możemy poruszać się środkiem pasa ruchu, jeśli pas ten umożliwia opuszczenie skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku, z zastrzeżeniem art. 33 ust. 1.

Przed wybraniem się na  wycieczkę rowerem warto byłoby zapoznać się z jeszcze jednym aktem prawnym, a mianowicie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 1624). W powyższym rozporządzeniu zostały uregulowane wysokości grzywien, które nakładane są w drodze mandatu karnego za wybrane rodzaje  wykroczeń przez uprawnione organy. Wykroczenia za które możemy dostać mandat w trakcie wycieczki rowerem to m.in. naruszenie obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku, naruszenie obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić, utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowerem jadącego po jezdni obok innego roweru lub motoroweru, czy też  za przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych.

Wycieczka rowerem to sama przyjemność z korzyścią dla naszego zdrowia. Czy osoby, które jeżdżą rowerami zapoznają się z aktami prawnymi regulującymi kwestię roweru? Czy przestrzegają wszystkich przepisów? A może niektóre z przepisów powinny ulec zmianie bądź powinny zostać zawarte w jednym akcie prawnym? Pomimo pytań, które się nasuwają należy pamiętać, iż aby wycieczka rowerowa była w pełni udana, lepiej zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa, bowiem  za nieprzestrzeganie przepisów grożą nam kary.

Aleksandra Sobańska

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001137

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19880050040

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000951

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000600

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001624

Podziel sie artykułem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>