Większa ochrona turystów?

 

W dniu 14 maja 2013 r. wchodzi w życie nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U.  z 2013 r., poz. 510).

            Rozporządzenie określa szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych, zwanego dalej „ubezpieczeniem”, termin powstania obowiązku ubezpieczenia  oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia. (§ 1 Rozporządzenia)

            Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.) w art. 5 ust. 1 pkt 2 stanowi, iż przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych jest obowiązany (…) zapewnić klientom, na wypadek swojej niewypłacalności: pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu bądź planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu, a także zapewnić klientom zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w przypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki bądź  pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana, a także zapewnić klientom zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu, przez:

- zawarcie umowy gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej, lub

-  zawarcie umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, lub

- przyjmowanie wpłat klientów wyłącznie na rachunek powierniczy, jeżeli wykonuje usługi turystyczne wyłącznie na terenie kraju i złoży marszałkowi województwa oświadczenie o przyjmowaniu wpłat na rachunek powierniczy;

Rozporządzenie w § 2 stanowi, iż ubezpieczenie obejmuje pokrycie:

·         kosztów powrotu klienta z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu bądź planowanego powrotu z  imprezy turystycznej w wypadku, gdy organizator turystyki bądź pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu,

·         zwrotu wpłat wniesionych przez klientów tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku, gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki bądź pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu, impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana,

·         zwrotu części wpłat wniesionych przez klientów tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie została zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki bądź pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu.

Zdefiniowane zostały w § 4 pojęcia rocznego przychodu z tytułu działalności wykonywanej przez organizatora turystyki oraz przez pośrednika turystycznego przez który rozumie się deklarowany na okres najbliższych 12 miesięcy, na który ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, przychód wyłącznie z tytułu organizowania imprez turystycznych na rzecz klientów (…).  Powyższe treści definicji zastępują (…) przychody osiągnięte w zamkniętym roku obrotowym poprzedzającym  rok przedłożenia wniosku o zawarcie kolejnych umów obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów (…), znajdujące się w poprzednim rozporządzeniu (Dz. U. z 2010 r, Nr 252, poz. 1690).

      Nowością jest także wprowadzenie do omawianego rozporządzenia definicji rocznego przychodu w sytuacji, gdy dojdzie do połączenia przedsiębiorców prowadzących działalność organizatora turystyki bądź pośrednika turystycznego albo przejęcia  przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność organizatora turystyki bądź pośrednika turystycznego zobowiązań innego przedsiębiorcy, wynikających z zawartych przez niego umów  o organizowanie imprez turystycznych bądź umów o pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. (§ 4 ust. 2 Rozporządzenia)

Rozporządzenie wprowadziło nowe wyższe stawki minimalnej wysokości sumy gwarancyjnej ustalanej w odniesieniu do podmiotów, które wykonują działalność organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych zarówno na terytorium  państw europejskich jak i pozaeuropejskich (szerzej § 6 i 7 Rozporządzenia), niepobierających przedpłat na poczet przyszłej imprezy turystycznej bądź przyszłych usług turystycznych albo pobierających takie przedpłaty w terminie do 30 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej bądź świadczenia usług turystycznych albo pobierających takie przedpłaty w wysokości 30 % ceny imprezy turystycznej bądź usług turystycznych  z zastrzeżeniem § 10 i 11.

Ponadto podwyższona została minimalna wysokość sumy gwarancyjnej, która jest ustalana w odniesieniu do podmiotów wykonujących działalność  organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych zarówno na terytorium  państw europejskich jak i pozaeuropejskich (szerzej § 6 Rozporządzenia), pobierających przedpłaty na poczet przyszłej imprezy turystycznej bądź przyszłych usług turystycznych w wysokości powyżej 30% ceny imprezy turystycznej bądź usług turystycznych  w nowych, dłuższych terminach (§ 8 Rozporządzenia).

Rozporządzenia w § 9 wprowadza definicję przedpłaty. Przedpłatą jest każda wpłata dokonana przez klienta na poczet przyszłej imprezy turystycznej bądź przyszłych usług turystycznych.

Wprowadzono także minimalną wysokość sumy gwarancyjnej w odniesieniu do podmiotów, które rozpoczynają działalność organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych zarówno na terytorium  państw europejskich jak i pozaeuropejskich.

 

Czy wejście w życie ww. rozporządzenia zapewni dostateczną ochronę turystom? Czy powyższe zmiany spowodują, iż wszystkie podmioty wykonujące działalność w zakresie  organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych, staną się wypłacalne? Czas pokaże. 

Aleksandra Sobańska


http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000510&type=2

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20042232268&type=3

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20102521690&type=2

Podziel sie artykułem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>